torsdag den 23. februar 2012

Husets forhistorie - pre-history of the house

Hedebyhuset i Bork har været undervejs siden 2009 - rent fysisk. Tanken om de nye huse er dog endnu ældre, og hænger sammen med den store udvidelse, som blev udført i 2007. Det nye område ses nord for de store bygninger i midten af havnen, og er således en meget stor udvidelse af hele havnens område. Udvidelsen blev bl.a. sponsoreret af det daværende Skjern-Egvad Kommune, og har gjort at vikingehavnen fremover har helt andre muligheder for events, nybyggeri og udvikling af stedet. Ved udvidelsen blev der anlagt vold og møllesø, samt græsningsområder til dyrene. Som det ses er der ikke bygget hverken kirke eller huse, da dette billede blev taget.
Overflyvningsbillede over Bork Vikingehavn. 


Med udvidelsen kommer ønsket om at bygge nye anlæg og huse til vikingehavnen, og ideerne omkring to nye håndværkshuse opstår. Husene skal indgå i en bymæssig bebyggelse med beliggendhed i forbindelse med den nye trækirke. Hustypen/forlægget blev diskuteret, og valget falder på de meget velbevarede fund af huse fra handelspladsen Hedeby. Billedet nedenfor er en rekonstruktionstegning af et af de udgravede huse i Hedeby. Denne er dateret til perioden ca. år 870-880, og har formelig været i brug i ca. 20-30 år.

Det udgravede hus var 5 x 12 meter, væggene var lerklinet og huset havde stråtag. Huset var ruminddelt ved hjælp af tværskillevægge, og havde ialt 3 rum. Et midterrum med åbent ildsted, og brede forhøjninger langs hver side. Et rum med køkken, opbevaring og bageovn, samt et rum hvor håndværkeren formentlig har haft sit værksted. Hedebyhuset i Bork er bygget meget lig med dette udgravede hus, og vores har således fået samme indretning, som det ses på nedenværende billede.Billedet er fra "Vikingernes Verden" af Else Roesdahl, s. 51.


Placeringen af husene blev, som tidligere beskrevet, tæt ved trækirken. Billedet er taget fra taget af kirken, og giver et kig ud over vikingehavnen. Ved at lægge husene ved kirken får man via vejen en direkte forbindelse ned mod havnefronten, således at besøgende får en fornemmelse af at gå fra havnen og op til bebyggelsen. De fire pinde markerer placeringen af det første hus, som er det hus der anvendes til projektet. Ved planerne af de to nye huse blev, der søgt penge hos Friluftsrådet, som tilkendegav at de ønskede at støtte projektet med 180.000 kr, hvilket vi er meget taknemmelige overfor.
Hedebyhuset kan næsten kaldes en klassiker, rent rekonstruktionsmæssigt, idet Moesgård byggede netop denne hustype for over 30 år siden. Moesgårds hus er også en del af beboelsesprojekt, idet, Jannie forud for Borkprojektet, har boet 5 uger i huset ved Moesgård. Baggrunden for at bo i begge hus er bl.a. den store forskel i alder, samt placeringen i landskabet rent geografisk. Dette kan således have indflydelse på tæthed i huset, vind og vejr udenfor, samt vest og østkystklima. Det bliver utroligt spændende at se hvilke resultater der kommer i forhold til disse faktorer.

The Haithabu house in Bork has been underway since 2009 - physically. The idea of ​​the new houses are much older and consistent with the large expansion, which was executed in 2007. The new area is seen north of the major buildings in the middle of the harbour, and gave the Viking museum a much larger area to use.
The were made a mill pond, earthwork and grazing areas for animals. As seen either church or houses have yet been built when this picture was taken.With the expansion comes the desire to build new facilities and houses and the ideas around two new craft houses occurs. The houses was then planned be included in an urban settlement in direct connection with the new wooden church. The model for the new houses was discussed and the choice fell on the very well-preserved finds of houses from the trading place Haithabu in Germany. The picture below is a reconstruction drawing of one of the excavated houses in Haithabu. This is dated to the period ca870-880 and has probably been in use for approx. 20-30 years.

The excavated house was 5 x 12 meters, the walls were mud and the house had a thatched roofThe house was compartmentalized by transverse partitions, and had a total of 3 rooms. A centre room with open fireplace, and wide ridges along each side.A room with kitchen, storage and oven, and a space where the crafts man probably had his workshop. The Haithabu house in Bork is built very similar to that excavated house and we have got the same layout as seen at the drawing.The positioning of the houses were as previously described, near the wooden church.The picture is taken from the roof of the church and gives a view over the Viking harbor. By putting the houses near the church we get a direct connection down to the waterfront which gives the visitors a feel of walking from the harbor and up to settlement. The four pins marking the location of the first house, which is the house used for the project.


The Haithabu house can almost be called a classic - in reconstruction terms. Moesgaard Museum built exactly this type of house for over 30 years ago. The Moesgaard house is also part of the residential project and Jannie lived 5 weeks in the house at MoesgaardThe reason for staying in both house is to include the large difference in age and location in the landscape geographically into the project. This can influence the density of the house, the weather outside, as well as west and east coast climate. It will be very interesting to see what the results are. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar