mandag den 20. februar 2012

Håndværkslejr - Craft camp

Så er det blevet skiftedag, og beboerne fra uge 7 er taget afsted her til formiddag. Beboerne har været utroligt produktive, og har foruden madlavning, brændehugning, aflæsning af målere, være igang med diverse håndværksaktiviteter. Forud for ugen havde deltagerne meget forskellige tilgangsvinkler til vikingetidens håndværk, hvilket har resulteret i, at de hver især har lært fra sig og lært noget nyt. Der er således blevet kartet, spundet, plantefarvet, nålebundet, lavet bennåle og smedet knive. Alle er således gået ud af huset med udvidede håndværkskundskaber, samt resultater at vise derfor.

Billederne herunder er blot nogle af de mange flotte ting, som blev produceret i huset i løbet af ugen. Så at huset i folkemunde allerede bliver kaldet for håndværkerhuset er på alle måder meget passende. Hedebyhusene på Bork skal som udgangspunkt bruges til både skoleklasseovernatning og til vores frivillige vikinger, som kommer og bor i perioder og laver levendegørelse på vikingehavnen i Bork. Huset er perfekt til både beboelse og håndværk, idet der er værksted i husets østende, og et centraltbeliggende sove- og opholdsrum. De to huse bliver udstyrret med forskelligt håndværksmuligheder, således at både smeden, kammageren, broncestøberen, perlemageren og plantefarveren kan bo og bruge huset.


Særligt nålebindingen har vist sig at være populær, hvilket jo også giver varme og brugbart udstyr til dragten. Her i det blæsende Vestjylland kan en varm hue og vanter være nødvendigt, og flere af vores vikinger på havnen er rigtig dygtige til at nålebinde. Lene, som har boet i huset har således lært teknikken fra sig, og som det kan ses på billederne fik alle fire beboere en hue i løbet af ugen. Trods det at solen skinner, så kan vinden godt bide.Nålebinding er en gammel historisk teknik, som udføres med en stor nål. Denne kan være udført i ben, træ eller metal, og med denne binder man sting/knuder, som ved gentagelse bliver til brugbare tekstiler. Nålebinding kendes fra både Norden og i andre kulturer. Fund viser at teknikken har været anvendt helt tilbage fra oldtiden, og fra vikingetid og middelalder kendes en del fund fra det skandinaviske område. Det nålebundne tekstil er generelt meget slidstærkt, og kan med forskellige stingtyper have meget spændende overfladestrukturer.

Har man lyst til at vide mere om nålebinding kan man bl.a. læse med på disse links:
Middelaldercentret
Kathrine Vestergaard
Wikipedia
Tove Lodal 
Regia Anglorum
Carolyn
Neulakinnas Nalbinding

Kigge desuden forbi på You Tube, hvor videoer viser hvorledes teknikken udføres - der ligger et utal af videoer. God fornøjelse!

To day was changeover day, and the residents from week 7 has been packing up their things this morning. The 4 residents have been incredibly productive, and besides cooking, choping wood, reading of meters, they have been doing various craft activities. Prior to the week, the participants had very different approaches to Viking craft, which has resulted in the fact that each of them have been teaching the others and also learned something new. There has been carded, spun, dyed, needlebinding, made bone needles and forged knifes. All 4 have gone out of the house with extended craft skills and products to show for it.
The pictures abowe show only some of the many beautiful things that were produced in the house during the week. The house is already called the craftsman house and after this week it deserve the name. The two Haithabu houses on Bork shall generally be used for both sleepovers for school classes and to our volunteer Vikings, who come and live shorter periods and make live demonstrations on the Viking harbor Bork. The house is perfect for both residential and crafts as there are workshop in the east end of the house end and a centrally located bed- and living room. The two houses are equipped with different craft options, so that both the blacksmith, comb maker, bronze caster, glass pearl maker and plant dyer can stay and live in the house.


Especially needlebinding has proven to be popular activity, which also provides warm and usefull quipment to the rest of the Viking clothing. Here in the windy Jutland, a warm hat and gloves may be necessary, and several of the Vikings on the harbor is really good with the needle. Lene, who has lived in the house has learned the others the technique, and as can be seen in the pictures, all 4 residents made a hat during the weekDespite the fact that the sun is shining the wind may well bite.


Needlebinding is an old historical technique performed with a large needle. This can be made of bone, wood or metal, and this binds the stitches /knots, which by repetition turns into usable fabrics. Needlebinding is known from both Scandinavia and in other cultures all over the world. Findings show that the technique has been used dating back to antiquity and from the Viking Age and Middle Ages there a quite a lot of archealogocal findings from the Scandinavian region. Products made with the needle is generally very durable and can with different stitch types have very interesting surface textures.


If you want to know more about needlebinding you can take a look at these links:


Look also passed on YouTube, where videos show how the technique is carried out - there are countless videos. Enjoy!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar