torsdag den 23. februar 2012

Husets forhistorie - pre-history of the house

Hedebyhuset i Bork har været undervejs siden 2009 - rent fysisk. Tanken om de nye huse er dog endnu ældre, og hænger sammen med den store udvidelse, som blev udført i 2007. Det nye område ses nord for de store bygninger i midten af havnen, og er således en meget stor udvidelse af hele havnens område. Udvidelsen blev bl.a. sponsoreret af det daværende Skjern-Egvad Kommune, og har gjort at vikingehavnen fremover har helt andre muligheder for events, nybyggeri og udvikling af stedet. Ved udvidelsen blev der anlagt vold og møllesø, samt græsningsområder til dyrene. Som det ses er der ikke bygget hverken kirke eller huse, da dette billede blev taget.
Overflyvningsbillede over Bork Vikingehavn. 


Med udvidelsen kommer ønsket om at bygge nye anlæg og huse til vikingehavnen, og ideerne omkring to nye håndværkshuse opstår. Husene skal indgå i en bymæssig bebyggelse med beliggendhed i forbindelse med den nye trækirke. Hustypen/forlægget blev diskuteret, og valget falder på de meget velbevarede fund af huse fra handelspladsen Hedeby. Billedet nedenfor er en rekonstruktionstegning af et af de udgravede huse i Hedeby. Denne er dateret til perioden ca. år 870-880, og har formelig været i brug i ca. 20-30 år.

Det udgravede hus var 5 x 12 meter, væggene var lerklinet og huset havde stråtag. Huset var ruminddelt ved hjælp af tværskillevægge, og havde ialt 3 rum. Et midterrum med åbent ildsted, og brede forhøjninger langs hver side. Et rum med køkken, opbevaring og bageovn, samt et rum hvor håndværkeren formentlig har haft sit værksted. Hedebyhuset i Bork er bygget meget lig med dette udgravede hus, og vores har således fået samme indretning, som det ses på nedenværende billede.Billedet er fra "Vikingernes Verden" af Else Roesdahl, s. 51.


Placeringen af husene blev, som tidligere beskrevet, tæt ved trækirken. Billedet er taget fra taget af kirken, og giver et kig ud over vikingehavnen. Ved at lægge husene ved kirken får man via vejen en direkte forbindelse ned mod havnefronten, således at besøgende får en fornemmelse af at gå fra havnen og op til bebyggelsen. De fire pinde markerer placeringen af det første hus, som er det hus der anvendes til projektet. Ved planerne af de to nye huse blev, der søgt penge hos Friluftsrådet, som tilkendegav at de ønskede at støtte projektet med 180.000 kr, hvilket vi er meget taknemmelige overfor.
Hedebyhuset kan næsten kaldes en klassiker, rent rekonstruktionsmæssigt, idet Moesgård byggede netop denne hustype for over 30 år siden. Moesgårds hus er også en del af beboelsesprojekt, idet, Jannie forud for Borkprojektet, har boet 5 uger i huset ved Moesgård. Baggrunden for at bo i begge hus er bl.a. den store forskel i alder, samt placeringen i landskabet rent geografisk. Dette kan således have indflydelse på tæthed i huset, vind og vejr udenfor, samt vest og østkystklima. Det bliver utroligt spændende at se hvilke resultater der kommer i forhold til disse faktorer.

The Haithabu house in Bork has been underway since 2009 - physically. The idea of ​​the new houses are much older and consistent with the large expansion, which was executed in 2007. The new area is seen north of the major buildings in the middle of the harbour, and gave the Viking museum a much larger area to use.
The were made a mill pond, earthwork and grazing areas for animals. As seen either church or houses have yet been built when this picture was taken.With the expansion comes the desire to build new facilities and houses and the ideas around two new craft houses occurs. The houses was then planned be included in an urban settlement in direct connection with the new wooden church. The model for the new houses was discussed and the choice fell on the very well-preserved finds of houses from the trading place Haithabu in Germany. The picture below is a reconstruction drawing of one of the excavated houses in Haithabu. This is dated to the period ca870-880 and has probably been in use for approx. 20-30 years.

The excavated house was 5 x 12 meters, the walls were mud and the house had a thatched roofThe house was compartmentalized by transverse partitions, and had a total of 3 rooms. A centre room with open fireplace, and wide ridges along each side.A room with kitchen, storage and oven, and a space where the crafts man probably had his workshop. The Haithabu house in Bork is built very similar to that excavated house and we have got the same layout as seen at the drawing.The positioning of the houses were as previously described, near the wooden church.The picture is taken from the roof of the church and gives a view over the Viking harbor. By putting the houses near the church we get a direct connection down to the waterfront which gives the visitors a feel of walking from the harbor and up to settlement. The four pins marking the location of the first house, which is the house used for the project.


The Haithabu house can almost be called a classic - in reconstruction terms. Moesgaard Museum built exactly this type of house for over 30 years ago. The Moesgaard house is also part of the residential project and Jannie lived 5 weeks in the house at MoesgaardThe reason for staying in both house is to include the large difference in age and location in the landscape geographically into the project. This can influence the density of the house, the weather outside, as well as west and east coast climate. It will be very interesting to see what the results are. 

mandag den 20. februar 2012

Håndværkslejr - Craft camp

Så er det blevet skiftedag, og beboerne fra uge 7 er taget afsted her til formiddag. Beboerne har været utroligt produktive, og har foruden madlavning, brændehugning, aflæsning af målere, være igang med diverse håndværksaktiviteter. Forud for ugen havde deltagerne meget forskellige tilgangsvinkler til vikingetidens håndværk, hvilket har resulteret i, at de hver især har lært fra sig og lært noget nyt. Der er således blevet kartet, spundet, plantefarvet, nålebundet, lavet bennåle og smedet knive. Alle er således gået ud af huset med udvidede håndværkskundskaber, samt resultater at vise derfor.

Billederne herunder er blot nogle af de mange flotte ting, som blev produceret i huset i løbet af ugen. Så at huset i folkemunde allerede bliver kaldet for håndværkerhuset er på alle måder meget passende. Hedebyhusene på Bork skal som udgangspunkt bruges til både skoleklasseovernatning og til vores frivillige vikinger, som kommer og bor i perioder og laver levendegørelse på vikingehavnen i Bork. Huset er perfekt til både beboelse og håndværk, idet der er værksted i husets østende, og et centraltbeliggende sove- og opholdsrum. De to huse bliver udstyrret med forskelligt håndværksmuligheder, således at både smeden, kammageren, broncestøberen, perlemageren og plantefarveren kan bo og bruge huset.


Særligt nålebindingen har vist sig at være populær, hvilket jo også giver varme og brugbart udstyr til dragten. Her i det blæsende Vestjylland kan en varm hue og vanter være nødvendigt, og flere af vores vikinger på havnen er rigtig dygtige til at nålebinde. Lene, som har boet i huset har således lært teknikken fra sig, og som det kan ses på billederne fik alle fire beboere en hue i løbet af ugen. Trods det at solen skinner, så kan vinden godt bide.Nålebinding er en gammel historisk teknik, som udføres med en stor nål. Denne kan være udført i ben, træ eller metal, og med denne binder man sting/knuder, som ved gentagelse bliver til brugbare tekstiler. Nålebinding kendes fra både Norden og i andre kulturer. Fund viser at teknikken har været anvendt helt tilbage fra oldtiden, og fra vikingetid og middelalder kendes en del fund fra det skandinaviske område. Det nålebundne tekstil er generelt meget slidstærkt, og kan med forskellige stingtyper have meget spændende overfladestrukturer.

Har man lyst til at vide mere om nålebinding kan man bl.a. læse med på disse links:
Middelaldercentret
Kathrine Vestergaard
Wikipedia
Tove Lodal 
Regia Anglorum
Carolyn
Neulakinnas Nalbinding

Kigge desuden forbi på You Tube, hvor videoer viser hvorledes teknikken udføres - der ligger et utal af videoer. God fornøjelse!

To day was changeover day, and the residents from week 7 has been packing up their things this morning. The 4 residents have been incredibly productive, and besides cooking, choping wood, reading of meters, they have been doing various craft activities. Prior to the week, the participants had very different approaches to Viking craft, which has resulted in the fact that each of them have been teaching the others and also learned something new. There has been carded, spun, dyed, needlebinding, made bone needles and forged knifes. All 4 have gone out of the house with extended craft skills and products to show for it.
The pictures abowe show only some of the many beautiful things that were produced in the house during the week. The house is already called the craftsman house and after this week it deserve the name. The two Haithabu houses on Bork shall generally be used for both sleepovers for school classes and to our volunteer Vikings, who come and live shorter periods and make live demonstrations on the Viking harbor Bork. The house is perfect for both residential and crafts as there are workshop in the east end of the house end and a centrally located bed- and living room. The two houses are equipped with different craft options, so that both the blacksmith, comb maker, bronze caster, glass pearl maker and plant dyer can stay and live in the house.


Especially needlebinding has proven to be popular activity, which also provides warm and usefull quipment to the rest of the Viking clothing. Here in the windy Jutland, a warm hat and gloves may be necessary, and several of the Vikings on the harbor is really good with the needle. Lene, who has lived in the house has learned the others the technique, and as can be seen in the pictures, all 4 residents made a hat during the weekDespite the fact that the sun is shining the wind may well bite.


Needlebinding is an old historical technique performed with a large needle. This can be made of bone, wood or metal, and this binds the stitches /knots, which by repetition turns into usable fabrics. Needlebinding is known from both Scandinavia and in other cultures all over the world. Findings show that the technique has been used dating back to antiquity and from the Viking Age and Middle Ages there a quite a lot of archealogocal findings from the Scandinavian region. Products made with the needle is generally very durable and can with different stitch types have very interesting surface textures.


If you want to know more about needlebinding you can take a look at these links:


Look also passed on YouTube, where videos show how the technique is carried out - there are countless videos. Enjoy!

onsdag den 15. februar 2012

Nu også på engelsk - now also in english

Det går forrygende her på bloggen - de sidste to indlæg har haft besøge af over 200 læsere og vi er utrolig glade for den megen traffik. Vi har fået flere forespørgsler om vi ikke ville skrive teksten på engelsk også, da der ude i verden er mange som læser og bruger internettet til at lære mere om historiske håndværk, levendegørelse og museer. Så derfor bliver der foruden den danske tekst, også lagt en engelsk version under denne. 
I de kommende dage kommer, der er et indlæg om røg i stuen - eller mangel på samme. 
It is amazing how well it goes on the blog these days - the last two posts have had visits form over 200 readers and we are extremely pleased that so many are reading what we write. We have received several inquiries if it would be possible that we would write the text in English. We have experienced that many vikings and medieval reenachtors and also historians and archeaologists read and use the Internet to learn more about historic crafts, reenachtment, research and museums. So from now on the will be both a Danish text and an English version.

Stay tuned - in the next couple of days there will be a post about smoke - or lack there of.

mandag den 13. februar 2012

Vikingerne flytter ind

Idag flytter de første vikinger ind i huset - Jannie er selvfølgelig selvskrevet som beboer, men hvor kommer de andre fra? Dette indlæg handler om baggrunden for de deltagende i forsøget, samt hvad der skal til for at deltage i forsøget.

Det er en meget forskelligartet gruppe af mennesker, som skal deltage i beboelsesforsøget her på Bork. Hver uge deltager 3 nye personer, således at der i alt er 4 personer boende i huset hver uge. Alle er de voksne mellem 18 og 65år, og som det fremstår af Jannies projekt, så må ingen af de deltagende har kroniske sygdomme eller lignende. Et af forsøgets mål er jo bl.a. at undersøge hvordan røg påvirker den menneskelige krop, og det er således vigtigt at de deltagende er ved godt helbred. Alle deltagerne får en grundig introduktion til projektet. Hver mandag bliver der således holdt et lille formøde, hvor de deltagerene skal informeres og underskrive forskellige papirer. Lidt firkantet kan man jo sige, at det er forsøgt udført på mennesker, og det er meget vigtigt, at alle er grundigt informereret.

I denne uge består beboerne af Lene, Jeppe og Jakob - en frivillige fra Vikingehavnen, en garvet viking, og en arkæologistuderende. Det er utroligt spændende at møde de forskellige deltagere, og ligeledes hvor forskellig deres baggrund for at deltage er - der vil i de kommende uger kommer flere indlæg, hvor de deltagende vil fortælle lidt om deres ophold i huset, og ligeledes hvorfor de valgte at være med i forsøget.

De deltagende har mulighed for at være helt anonyme i forsøget, men jeg har i dagens anledning fået tilladelse af alle tre deltagere til at vise dem frem hver på bloggen.

Idag var så første dag i forsøget, og efter udlevering af dragter (til dem som ikke allerede havde) og fælles billede ude foran vores andet og endnu ikke færdige hus, var tiden til indlogere sig i huset. Alle tre deltagere havde taget forskellige projekter med, og der er bl.a. planer om benarbejde, smedning og plantefarvning i denne uge. Inden døren blev lukket til huset blev dagens menu afsløret, idet Lene havde nået at slagte en god høne inden hun tog afsted fra civilisationen. I et af de kommende indlæg på bloggen vil vi komme nærmere ind på hvad der spises i Hedebyhuset - vikingetid og moderne.

Today the first Vikinger moved in to the house - Jannie is of couse a part of the people living in the house, but where does the 3 other people come from? This post is about background for the participating in the project, as well as what it take to be a part of the research.

It is a very diverse group of people who will participate in a residential experiment in Bork. Each week, 3 new people will arrive at Bork and will live in the house together with Jannie. They are there for a week and the the next 3 people arrive. All are adults between 18 and 65 years, and as it appears by Jannie project none of the participants must have chronic diseases or the like. One of the study's goals include to examine how smoke affects the human body, and thus it is important that participating in good health. All participants receive a thorough introduction to the project. Every Monday there will be held a small preliminary meeting in which they participate must be informed and must sign various papers. The research involves humans, and it is very important that everyone is thoroughly informereret.This week the residents is Lene, Jeppe and Jakob - a volunteer from the Viking harbor, an experienced viking and an archeology student. It's incredibly exciting to meet the different participants, and also to hear how different their backgrounds for participating is - there will be several posts in the coming weeks where the vikings will tell a little about their stay in the house and also why they chose to be included in the study.


The participants have the opportunity to be completely anonymous in the experiment, but I have in the occasion received the approval of all three participants to show a photo the them on the blog.Today was the first day of trial and after trying on the viking clothing (for those who didn´t bring there own) and picture in front of our second and not yet finished house, it was time to go in the house. All three participants had brought various projects with them -  bones for needles, dices and combs, forging and plant dyeing. Before the door was closed to the house the menu of the day was revealed. Lene had managed to slaughter a good hen before she took off from civilization. In a forthcoming post on the blog, we will dwell on what is eaten in Hedeby House - Viking and modern.